Panel logowania

Nie masz konta? Rejestracja  | Zapomnialeś hasła? Przypomnij

Pobierz publikację

Słowniczek

Biogaz

To gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.

Biogaz rolniczy

To paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.

Biogazownia rolnicza

To instalacja odnawialnego źródła energii składająca się z wyodrębnionego zespołu obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno –użytkową służących do wytwarzania biogazu rolniczego, energii elektrycznej lub ciepła z biogazu rolniczego, a także połączony z nimi magazyn biogazu rolniczego.

Innowacja

Jest procesem polegającym na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzeniu ich do praktycznego zastosowania.

Substrat

to związek chemiczny lub substancja, która w wyniku reakcji chemicznej ulega przemianie, w biogazowniach - surowce stosowane do produkcji biogazu.

Kosubstrat

Substancja,  dodawana do procesu fermentacji metanowej jako surowiec,  która  nie jest  zdolna do samoistnej fermentacji metanowej.

Poferment

(masa pofermentacyjna) - pozostałość po procesie fermentacji, stanowiąca wartościowy nawóz zawierający pierwiastki biogenne w formie łatwo przyswajalnej dla roślin, charakteryzujący się mniejszą w porównaniu do nawozów naturalnych emisją zapachu, ponadto bezpieczniejszy dla środowiska niż gnojowica.

Odory

Zapachowe uciążliwe zanieczyszczenia powietrza, emitowane np. z obory.

Odpady organiczne

Odpady powstające przede wszystkim w dużych gospodarstwach hodowlanych oraz w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, w których składniki organiczne stałe lub płynne stanowią co najmniej 50% w przeliczeniu na suchą masę.

CHP

(ang. Combined Heat and Power)

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.

Zob. tez: kogeneracja

Kogeneracja

Proces o większej efektywności niż rozdzielne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.

Agregat kogeneracyjny

Urządzenie do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dokument określający środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia.

Ocena oddziaływania na środowisko

- procedura służąca ocenie wpływu plano­wanego przedsięwzięcia (np. biogazowni) na środowisko, uwzględniająca także wpływ na zdrowie ludzi; w procedurze OOŚ musi być zapewniona możliwość udziału społeczeństwa lub jest to proces planowania środowiskowego stanowiący podstawę zarządzania i gospodarowania zasobami przyrodniczymi w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Pozwolenie na budowę

Dokument otrzymany w drodze decyzji administracyjnej zezwa-lający na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych (np. budowę biogazowni).

Warunki przyłączenia do sieci

- dokument wystawiany przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii, określający warunki po spełnieniu których może nastąpić przyłączenie do sieci urządzenia, instalacji lub innej sieci.

Założenia do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe

- dokument dotyczący stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, poprawy efektywności ich użytkowania oraz wy­korzystania nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii; przyjmowane uchwałą rady gminy.

Miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania

Akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwe¬stycji celu publicznego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania oraz przyjmowany przez radę gminy.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dokument ustalający warunki zmiany sposobu zagospodarowania te¬renu w wyniku budowy obiektu budowlanego lub wykonania innych robót budowlanych.

Emisja

(łac. emissio - wysyłanie) - wprowadzanie do powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń stałych, ciekłych i gazowych.

Imisja

Pochłanianie (przyjęcie) zanieczyszczeń przez określony element środowiska. Najczęściej pojęcie to odnoszone jest do zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w jednostce objętości powietrza, nie stanowiących jego normalnego (stałego) składu.