Panel logowania

Nie masz konta? Rejestracja  | Zapomnialeś hasła? Przypomnij

Pobierz publikację

Wstęp

Wstęp

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) to proces planowania środowiskowego stanowiący podstawę zarządzania i gospodarowania zasobami przyrodniczymi w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Proces ten jest wieloetapowy, zintegrowany z cyklem inwestycyjnym, polegający na określeniu potencjalnych, znaczących konsekwencji planowanych przedsięwzięć dla środowiska przyrodniczego i kulturowego, zdrowia ludzkiego a także walorów społeczno – ekonomicznych oraz na efektywnym wykorzystywaniu zgromadzonych w jego trakcie informacji podczas podejmowania odpowiednich decyzji

  • jest prawnym instrumentem ochrony środowiska;
  • jest prewencyjnym instrumentem ochrony środowiska,
    wspomagającym proces podejmowania decyzji w odniesieniu do planowanych przedsięwzięć mogących wywierać znaczący wpływ na środowisko;
  • jest narzędziem umożliwiającym pełną i obiektywną
    identyfikację możliwych zagrożeń, zmniejszającym ryzyko popełniania błędów, pozwalającym chronić zasoby naturalne, przeciwdziałać degradacji środowiska i chronić zdrowie ludzi;
  • umożliwia identyfikację istotnych skutków środowiskowych, jakie mogą powstać
    w poszczególnych fazach realizacji planowanego przedsięwzięcia a w konsekwencji podejmowanie już na etapie planowania, projektowania a następnie realizacji przedsięwzięcia, przemyślanych i odpowiednio dobranych działań mających na celu eliminowanie wszystkich negatywnych skutków środowiskowych lub ich ograniczanie, jeżeli pełne zapobieganie nie jest możliwe;
Dodaj do schowka Pobierz rozdział