Panel logowania

Nie masz konta? Rejestracja  | Zapomnialeś hasła? Przypomnij

Pobierz publikację

Wstęp

Wstęp

Biogazownia rolnicza to instalacja przede wszystkim zmniejszająca obciążenie dla środowiska poprzez utylizację produktów ubocznych oraz pozostałości z produkcji rolniczej (w tym produkcji zwierzęcej) oraz wytwarzająca biogaz, który jest wykorzystywany jako nośnik energetyczny (do produkcji energii elektrycznej, ciepła lub uzdatniany do jakości gazu ziemnego) oraz poferment, który może być wykorzystany jako nawóz. Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczej wymaga spełnienia szeregu wymagań zawartych w aktach prawnych dotyczących energetyki, ochrony środowiska, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki odpadami oraz nawożenia. Najważniejsze zostaną poniżej krótko omówione.

Biogazownia rolnicza – wybrane aspekty prawne

 

Biogazownia rolnicza to instalacja przede wszystkim zmniejszająca obciążenie dla środowiska poprzez utylizację produktów ubocznych oraz pozostałości z produkcji rolniczej (w tym produkcji zwierzęcej), a także stanowiąca stabilne źródło wytwarzania energii (biogaz, który jest wykorzystywany jako nośnik energetyczny (do produkcji energii elektrycznej, ciepła lub uzdatniany do jakości gazu ziemnego) oraz poferment, który może być wykorzystany jako nawóz.

Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczej wymaga spełnienia szeregu wymagań zawartych w aktach prawnych dotyczących energetyki, ochrony środowiska, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki odpadami oraz nawożenia. Najważniejsze zostaną poniżej krótko omówione.

  1. Polityka energetyczna Polski

Podstawowym dokumentem określającym strategię państwa w obszarze energetyki jest Polityka energetyczna Polski do roku 2030 (PEP 2030) przyjęta przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 r. Obecnie trwają prace nad aktualizacją tego dokumentu. Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii został wskazany, jako istotny dla realizacji podstawowych celów polityki energetycznej. Zgodnie z zobowiązaniem wynikającym
z przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Polska do 2020 r. powinna osiągnąć co najmniej 15% udział energii z odnawialnych źródeł w zużyciu energii finalnej brutto, w tym co najmniej 10 % udziału energii odnawialnej zużywanej w transporcie.

Według PEP 2030, w warunkach polskich decydujące znaczenie będzie miała energetyka wiatrowa, produkcja biogazu i biomasy stałej dla energetyki oraz biopaliw ciekłych wykorzystywanych w transporcie.

 

Rys.1 Zapotrzebowanie na energię: struktura produkcji z OZE

 

 Źródło : Polityka energetyczna Polski do 2030r.

 

Możliwości rozwoju sektora biogazu w Polsce wskazano w dokumencie pn: Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020”opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r.). Celem tego dokumentu jest stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego. Wdrożenie Kierunków jest jednym z działań na rzecz rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii zapisanym w PEP 2030, w efekcie czego wprowadzono szereg zmian w obowiązujących regulacjach prawnych, dalsze zmiany są procedowane.

Strona 1 z 2
Dodaj do schowka Pobierz rozdział